Všeobecné obchodné podmienky


Všeobecné obchodné podmienky vymedzujú a upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pri vzťahoch, ktoré nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami sa riadi fyzická osoba Občianskym zákonníkom č. 40/1964 Zb. a Zákonom o ochrane spotrebiteľa č. 108/2000 Z. z.. a právnická osoba Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a noviel.

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) , Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 1567/9, 949 01 Nitra, tel.:037/772 02 16

Základné ustanovenia:

Predávajúci (rozumie sa tým i dodávateľ ): ASSA alarmy s.r.o., Chrenovská 13, 949 01 NITRA

IČO: 52743098
DIČ: 2121123576

IČ DPH: SK 2121123576

Číslo účtu: ČSOB 4027631564/7500

IBAN: SK84 7500 0000 0040 2763 1564

Výpis z Obchod. registra Okresného súdu Nitra, Vložka č.: 49726/N

Kontaktná osoba predávajúceho: Ing. Michal Striha, Tel.+421 940 837 423, e-mail: info@kamerynitra.sk

Kupujúci: Zákazník (rozumie sa tým aj objednávateľ, odberateľ)- fyzická, alebo právnická osoba so záujmom kúpiť ponúkaný tovar predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na www.kamerynitra.sk a zaregistruje sa za účelom objednania tovaru.

Objednávka: Elektronický formulár, v ktorom sú údaje o kupujúcom, objednaný tovar a cena

Kúpno-predajná zmluva – obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý vznikne na základe objednania tovaru kupujúcim od predávajúceho. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy na diaľku.

Registrácia:

Pred objednaním tovaru nie je potrebná registrácia. Pri registrácii a následnej objednávke kupujúci poskytuje predávajúcemu nasledovné údaje, potrebné pre uskutočnenie naplnenia kúpno-predajnej zmluvy.

Fyzická osoba:

Meno a priezvisko

Adresa vrátane PSČ

E-mail

Telefónny kontakt

V prípade právnickej osoby:

Obchodné meno

Adresa sídla vrátane PSČ

Adresa dodania vrátane PSČ, ak je iná

IČO, DIČ, IČ DPH

E-mail

Telefónny kontakt

Tieto údaje, uvedené vyššie sú potrebné na plnenie kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán. Budú spracúvané podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.


Objednávka:

Objednávka je platná po potvrdení rekapitulácie objednávky tlačidlom "Objednať s povinnosťou platby" a následnom potvrdení objednávky predajcom na zadanú emailovú adresu kupujúceho. Považuje sa za návrh kúpnej zmluvy a je záväzná. Kupujúci je povinný si skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v potvrdzujúcom e-maili predávajúceho a prípadné nezrovnalosti ihneď oznámiť predávajúcemu.

Ak nebude objednávka obsahovať všetky potrebné údaje, predávajúci požiada kupujúceho o doplnenie, či spresnenie.

Potvrdením elektronickej objednávky sa uzatvára kúpno-predajná zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim podľa platných všeobecných obchodných podmienok.

Po prijatí a potvrdení objednávky je potrebné zmenu objednávky či jej stornovanie urýchlene prejednať s predávajúcim.

Cena

Kúpna cena tovaru je uvedená vždy vedľa vybranej položky. Je uvedená vrátane DPH. Predávajúci má právo zmeniť kúpnu cenu. Pri zmene cien sú nové ceny tovarov pre kupujúceho platné dňom ich zverejnenia. Nevzťahujú sa na tovar objednaný pred zmenou cien.

Akciové ceny platia do vypredania zásob, pokiaľ nie je uvedené inak.

V prípade, ak sa vyskytne pri niektorom tovare cena ,,chybná“, ktorá sa výrazne odlišuje od ceny obvyklej na trhu, nemá predávajúci povinnosť dodať tovar za cenu chybnú.

Recyklačný poplatok je zahrnutý v cene výrobkov.

Platba

Platbu v eur si môže kupujúci vybrať z nasledovných:

Platba v hotovosti pri nákupe: Predávajúci vystaví kupujúcemu pokladničný doklad s číslom faktúry.

Platba pri dodávke tovaru na dobierku: Kupujúci uhradí celkovú sumu za tovar pri preberaní zásielky.

Platba vopred bankovým prevodom: kupujúci uhradí plnú sumu za tovar vopred bankovým prevodom alebo vkladom na účet ČSOB banky-IBAN: SK84 7500 0000 0040 2763 1564, Variabilný symbol: číslo objednávky

V celkovej cene sú vyčíslené aj prepravné náklady. Ak je hodnota objednaného tovaru vyššia ako 330.-eur, doručenie v rámci SR je zdarma.

Dodanie tovaru a doprava.

Expedícia objednávok prebieha obvykle do 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky, je závislá na dostupnosti tovarov a prevádzkových možností predávajúceho. Predpokladaný termín dodania je uvedený na potvrdení objednávky. Predávajúci môže termín dodania predĺžiť, no musí o tom bezodkladne upovedomiť kupujúceho.

Dodaním tovaru sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim.

Doprava kuriérom: Ak výška objednávky nedosiahne 330 € s DPH, k objednanému tovaru sa pripočítava poplatok za doručenie 7,80 € s DPH. V prípade dodania na dobierku sa k objednávke pripočítava poplatok 1,50 € s DPH bez ohľadu na to, či výška objednávky dosiahla 330 € s DPH. Tovar je bežne dodaný nasledujúci pracovný deň , ak je odovzdaný deň vopred do 12,00 kuriérovi.

Doprava pri osobnom odbere: Osobný odber je zdarma, k platbe dochádza priamo v sídle spoločnosti ASSA alarmy s.r.o.

Poškodenie zásielky

Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený . V prípade poškodenia je potrebné s prepravcom tovaru spísať okamžite protokol o zistených vadách obalu spôsobených počas prepravy tovaru. Ak kupujúci prevezme tovar napriek poškodeniu obalu, predávajúci neuzná neskoršie reklamácie z tohto dôvodu. Za takto vzniknuté škody je zodpovedný prepravca. Ak zásielka nebola poškodená, ale po rozbalení je viditeľné poškodenie tovaru, je kupujúci povinný to okamžite ohlásiť predávajúcemu.

Storno a vrátenie tovaru

Predávajúci má právo zrušiť objednávku/ odstúpiť od kúpno-predajnej zmluvy v prípade vypredania zásob, či nedostupnosti tovaru, alebo prerušenia výroby, či zvýšenia cien dodávateľom. O zrušení objednávky / odstúpení od kúpno-predajnej zmluvy je predávajúci povinný okamžite informovať kupujúceho emailom, príp. telefonicky. Predávajúci môže ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie.

V prípade, že kupujúci už uhradil sumu, alebo časť sumy, bude mu táto po zrušení objednávky/odstúpení od kúpno-predajnej zmluvy vrátená späť na jeho účet do 14-tich kalendárnych dní.

Odstúpenie od kúpno-predajnej zmluvy sa riadi §7 Zákona č. 102/2014 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kupujúci má právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa § 3, ods.1 Zákona č. 102/2014 Z. z. v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch od prevzatia tovaru. Právo na odstúpenie od zmluvy je potrebné zaslať písomne na adresu: ASSA alarmy s.r.o., Chrenovská 13, 949 01, alebo emailom na: predaj@kamerynitra.sk V odstúpení od kúpnej zmluvy musí byť uvedené: meno, adresa kupujúceho, dátum objednávky, špecifikácia tovaru a spôsob akým kupujúci požaduje vrátiť plnenie (číslo bankového účtu).

Na tento účel môžete použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorého vzor nájdete nižšie vo všeobecných obchodných podmienkach. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predajca ponúka. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe, ak výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar bude uhradená kupujúcemu až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu pri odstúpení tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, v originálnom obale a nepoužívaný. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

V prípade odstúpenia od zmluvy kupujúci zodpovedá v období od doručenia do času jeho vrátenia predávajúcemu za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru.

Záruka

Na dodávaný tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov. Ako záručný doklad slúži faktúra, ktorá je vždy priložená v zásielke. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

Pri uplatnení záruky je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu.

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené zlou manipuláciou, nesprávnym používaním, opotrebením, nesprávnym ošetrovaním, nedodržaním predpisov pre obsluhu a údržbu, živelnou pohromou.

Záverečné ustanovenia

Vlastnícke právo k tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho dňom prevzatia a zaplatenia kúpnej ceny.

V prípade, ak nastanú iné skutočnosti – udalosti vplyvom vyššej moci, ktoré zmluvné strany nemohli vopred predvídať a nemohli im ani zabrániť ( štrajk, živelná pohroma, zmeny v legislatíve ... ), žiadna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia. V prípade, ak by nastali takéto udalosti, Zmluvné strany majú povinnosť si tieto skutočnosti oznámiť bez zbytočného odkladu.

Predávajúci nenesie zodpovednosť voči inej strane za akékoľvek škody spôsobené nesprávnym použitím informácií na stránke www.kamerynitra.sk

Predávajúci môže kedykoľvek zmeniť/doplniť tovary a tiež všeobecné obchodné podmienky. Zmeny vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia.

Kupujúci je pred odoslaním objednávky povinný sa oboznámiť so Všeobecnými obchodnými podmienkami a na znak porozumenia s ich obsahom a na znak súhlasu toto potvrdiť zaškrtnutím príslušného políčka.

Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 1.3.2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
Pre : ASSA alarmy s.r.o., Chrenovská 13, 949 01 NITRA
IČO: 52743098, DIČ: 2121123576, IČ DPH: SK 2121123576
Výpis z Obchod. registra Okresného súdu Nitra, Vložka č.: 49726/N
Oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar: ....................................
Dátum objednania.........................................
Meno a priezvisko spotrebiteľa............................................
Adresa spotrebiteľa............................................
Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............
Dátum .....................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zásady spracúvania osobných údajov

Vážený zákazník,

aby ste si mohli kupovať naše produkty spracúvame Vaše osobné údaje. Bezpečnosť Vašich osobných údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom sú pre nás dôležité.

Predkladáme Vám Zásady spracúvania osobných údajov pre obchodné aktivity. Nájdete tu všetky informácie o tom, ako je chránené Vaše súkromie ako sú spracúvané Vaše osobné údaje, keď nakupujete naše produkty. V zásadách je uvedené aké údaje o Vás zhromažďujeme, ako dlho a prečo ich používame a ako ich ďalej spracúvame.

Vaše osobné údaje spracúva ASSA alarmy s.r.o., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel Sro, vložka č. 49726/N so sídlom Chrenovská 13, 949 01 Nitra, IČO:52743098, kontakt www.assa-alarmy.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“ -predávajúci).

Účel spracúvania osobných údajov

a) Predaj a obchodná činnosť- osobné údaje sú spracúvané najmä na základe zákona o Účtovníctve za účelom uzatvorenia obchodu - zmluvy a jej plnenia, zaevidovanie a vybavenie objednávky, dodanie tovaru, vydania dokladov, kde jednou zmluvnou stranou je dotknutá osoba-kupujúci.

b) Sprostredkovanie osobných údajov firme zabezpečujúcej prepravu objednaného tovaru. Týka sa dotknutých osôb, ktorým sa posiela tovar poštou, alebo kuriérom.

c) Marketing - starostlivosť o zákazníka, poskytovania informácií o svojich súvisiacich produktoch, ich inováciách alebo vlastnostiach na základe oprávneného záujmu, o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch- osobné údaje sú spracúvané len pre dotknuté osoby, ktoré zaškrtnutím príslušného políčka vyjadrili súhlas s poskytnutím takýchto informácií.

Rozsah spracúvaných osobných údajov:

Fyzická osoba pri objednávke poskytuje:

a) meno, priezvisko a titul

b) adresa vrátane PSČ

c) e-mailová adresa

d) telefónny kontakt

Právnická osoba pri objednávke poskytuje:

a) obchodné meno

b) meno, priezvisko a titul

c) adresa sídla vrátane PSČ

d) IČO

e) IČ DPH

f) DIČ

g) e-mailová adresa

h) telefónny kontakt

Súhlas so spracúvaním osobných údajov:

Dotknutá osoba-kupujúci udeľuje prevádzkovateľovi-predávajúcemu súhlas na spracúvanie osobných údajov na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho.

Dotknutá osoba- udeľuje prevádzkovateľovi zvlášť súhlas na spracúvanie osobných údajov za účelom poskytovania informácií o svojich súvisiacich produktoch, ich inováciách alebo nových vlastnostiach či akciových ponukách.

Právne základy

a) Zákonná povinnosť napr. pre vystavovanie a archiváciu účtovných dokladov-napr. Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

b) Plnenie zmluvy napr. pre dodávku tovarov, vybavenie objednávky..

c) Oprávnený záujem napr. informovať zákazníkov o svojich súvisiacich produktoch, ich inováciách alebo vlastnostiach.

Archivácia osobných údajov

a) Účtovné doklady uchovávame po dobu 10 rokov.

b) Zmluvy uchovávame po dobu trvania zmluvy. Po ukončení zmluvy na obdobie, ktoré je vyžadované a uvedené v príslušných právnych predpisoch.

c) Dokumenty obchodného charakteru ako sú napr. objednávky uchovávame po dobu 2 rokov.

Spracúvanie osobných údajov

Osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme.

Údaje sú spracúvané v rámci účelu, na ktorý boli získané a v súlade s platnými bezpečnostnými štandardmi. Pre spracúvanie nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania a profilovania.

Ochrana osobných údajov:

Osobné údaje sú spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení. Podmienky ochrany osobných údajov obsahujú všetky povinné náležitosti podľa GDPR. Spôsob využitia dát s ohľadom na účel, pre ktorý boli pôvodne zhromaždené sa nemení.

Poučenie o právach dotknutých osôb

Máte právo vedieť, či spracúvame Vaše osobné údaje, právo na prístup k osobným údajom, právo na vymazanie, právo na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť údajov a právo namietať. Vašu žiadosť nám môžete zaslať emailom: predaj@kamerynitra.sk, alebo poštou: ASSA alarmy s.r.o., Chrenovská 13, 949 01 Nitra.

Zachovávame mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúvame. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.

V prípade otázok nám napíšte na adresu ASSA alarmy s.r.o., Chrenovská 13, 949 01 Nitra, email: predaj@kamerynitra.sk

Tieto podmienky sú platné a účinné od 01.03.2020.